Wat is de rol van een IT-projectmanager?

Wat is de rol van een IT-projectmanager?

Een IT-projectmanager is een professional die verantwoordelijk is voor het overzien van de planning, uitvoering en delegatie van de IT-doelstellingen van een organisatie voor klanten of organisaties. Ze stellen planningen en budgetten op, delegeren taken aan teamleden, houden ontwikkelingen in de gaten en nemen contact op met geïnteresseerde partijen. Aangezien bijna elke organisatie afhankelijk is van computertechnologieën, kunnen ze in verschillende sectoren werken.

Sommige organisaties zetten zelfs IT-projectmanagementkantoren (PMO’s) op om toezicht te houden op de voltooiing van grootschalige projecten. De soorten projecten waar een IT-projectmanager verantwoordelijk voor kan zijn, zijn softwareontwikkeling, ontwikkeling van mobiele applicaties, webontwikkeling, databasebeheer, enz. Als je de rol van een IT-projectmanager kent, kun je bepalen of dit een carrière is die je wilt volgen of hoe je als verantwoordelijke professional aan de slag kunt. Lees meer in het artikel.

1. De doelen van het project vaststellen

De eerste en belangrijkste verantwoordelijkheid van een projectmanager voordat hij aan een nieuw project begint, is het identificeren van de projectdoelen en verwachte resultaten. Samen met teamleden, managers, investeerders, klanten en andere geïnteresseerden moeten ze een projecthandvest opstellen waarin de doelstellingen en de reikwijdte van het werk, essentiële deliverables en mijlpalen, de verwachte tijdslijn en het budget, enz. worden beschreven.

Het handvest moet ook rollen en verantwoordelijkheden voor elk teamlid bevatten, evenals communicatie- en feedbackkanalen. Ten slotte moet het worden beoordeeld en goedgekeurd door alle belanghebbenden.

2. Metriek vaststellen voor het project

Een IT-projectmanager stelt statistieken op om de voortgang van een team naar de projectdoelstellingen bij te houden zodra managers, klanten of andere projectsponsors het projecthandvest goedkeuren. Ze creëren nauwkeurige, goed gedefinieerde sleutelprestatie-indicatoren (KPI’s) om de effectiviteit van een team tijdens een project te meten.

De SMART-methode wordt gebruikt om specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden doelstellingen voor een project te creëren. KPI’s zorgen ervoor dat het project op schema ligt en dat eventuele problemen snel kunnen worden aangepakt. Ze worden ook gebruikt om verantwoording af te leggen en het succes van het project te meten. Tot slot bieden ze een benchmark voor toekomstige projecten.

3. Projecttijdlijnen samenstellen

Het is de verantwoordelijkheid van een IT-projectmanager om projectplanningen te maken zodat het team deadlines kan halen en de projecten op tijd kan opleveren. Om ervoor te zorgen dat het team hun werk op tijd af heeft, houdt projectplanning vaak in dat de prioriteit van taken wordt bepaald, dat wordt ingeschat hoe lang ze zullen duren en dat deadlines worden vastgesteld.

Verwachte risico’s, zoals langere onderhoudsintervallen, kunnen ook van invloed zijn op de tijdlijn van het project en moeten in de planning worden opgenomen. Ze gebruiken verschillende technieken om projectplanningen te maken en vaak gebruiken ze projectmanagementsoftware om tijdlijnen te voltooien.

4. Financiële plannen of begrotingen maken

Een andere verantwoordelijkheid is het bepalen van het budget van een project door samen te werken met managers of klanten. Ze moeten een schatting maken van de kosten en uitgaven van het project om ervoor te zorgen dat het binnen het budget blijft. Bij het opstellen van een projectbudget zijn enkele van de belangrijkste factoren waar ze rekening mee moeten houden arbeidskosten, waaronder het loon en de werkuren van teamleden, de kosten van benodigdheden of apparatuur, zoals software, en andere uitgaven zoals reizen of transport.

Ze moeten ook rekening houden met de kosten van externe consultants of leveranciers die nodig kunnen zijn voor het project. Ze moeten ook plannen maken voor onvoorziene omstandigheden, zoals onverwachte vertragingen of kostenoverschrijdingen.

5. Beslissen over projectverantwoordelijkheden

Taakdelegatie aan teams is de verantwoordelijkheid van IT-projectmanagers. Ze maken een to-do lijst en verspreiden die onder de teamleden naarmate het project vordert. Ze maken ook gebruik van een visueel diagram van de deliverables van een project met een work breakdown structure, wat nuttig kan zijn. Met behulp van deze informatie stellen ze een lijst samen van taken en subtaken voor elke deliverable, die vervolgens wordt verdeeld onder de teamleden.

Ze werken nauw samen met teamleden en leren over hun vaardigheden. Ze zullen dus taken kunnen toewijzen in overeenstemming met de voorkeuren en sterke punten van elk teamlid. Een ontwikkelaar met een goed probleemoplossend vermogen kan bijvoorbeeld codeerfoutgerelateerde taken krijgen.

6. Toewijzing van middelen

Na het toewijzen van taken zet een IT-projectmanager middelen opzij om te garanderen dat teamleden hun werk efficiënt kunnen afronden. Afhankelijk van het project dat je managet, kunnen middelen bestaan uit apparatuur, technologie, tijd, mensen en relevante informatie. Bij het schrijven en reviewen van complexe code kun je een teamlid bijvoorbeeld een extra monitor geven.

7. Projecten monitoren

Het is nu hun verantwoordelijkheid om de projecten te bewaken om ervoor te zorgen dat ze binnen het toegewezen budget, bereik en tijdlijn blijven. Ze moeten toezicht houden door te communiceren met de teamleden en de status van het werk kennen. Regelmatig of wekelijks vergaderen met de teamleden is een manier om de voortgang van het project bij te houden. Het zal de IT-projectmanagers helpen om de voortgang van het team te vergelijken met de tijdlijn.

8. Statusrapporten maken

Ze worden verantwoordelijk gehouden voor het opstellen van statusrapporten. Zoals de naam al zegt, is dit het rapport dat wordt opgesteld om alle relevante partijen te informeren over de status van het project. Het wordt consistent geschreven tijdens een project, bijvoorbeeld wekelijks of wanneer een externe partij erom vraagt. Statusrapporten bevatten een beschrijving van het werk dat het team heeft voltooid, informatie over de resterende taken en deadlines en informatie over de verwachte risico’s of uitdagingen voor de tijdlijn van het project.

9. Omgaan met risico’s

Risico’s en obstakels beheren om het project vooruit te helpen is een cruciaal aspect van het werk van een IT-projectmanager. Project scope creep, wijzigingen in vereisten en technische problemen zoals netwerkstoringen kunnen allemaal risico’s zijn in IT-projecten. Door potentiële problemen te zien en een strategie te ontwikkelen om ze aan te pakken, kunnen ze risico’s effectief beheren. Als dergelijke risico’s zich voordoen, kunnen ze het plan gebruiken om passende oplossingen te implementeren.

10. Budget-tracking

Ze houden de uitgaven en kosten in de gaten om ervoor te zorgen dat het project binnen het toegewezen budget blijft. Door een kostenlogboek bij te houden, kun je de werkelijke uitgaven vergelijken met het voorlopige budget dat je tijdens de projectplanning hebt opgesteld. Budgetterings- en projectbeheersoftware zijn hulpmiddelen die velen van hen gebruiken om uitgaven bij te houden en budgetdocumenten te maken. Met behulp van deze software kun je gebieden identificeren waar de uitgaven kunnen worden aangepast om het project binnen het toegewezen budget te houden.

11. Potentiële klanten spreken

Een IT-projectmanager houdt tijdens een project contact met klanten en andere belanghebbenden. Ze reageren op vragen, geven voortgangsrapporten en laten deliverables zoals prototypes zien. Deze communicatie maakt een evaluatie van het werk van het team en commentaar van geïnteresseerde partijen mogelijk. Als belanghebbende partijen vragen om wijzigingen in de doelstellingen of deliverables van het project, kun je dit bespreken en de beste oplossing vinden.

12. Prestaties beoordelen

Ze beoordelen de output van het team om ervoor te zorgen dat er werk van hoge kwaliteit wordt geproduceerd. Tijdens een project worden de KPI’s bijgehouden om de effectiviteit van het team te meten. Ze kunnen ook het kaliber van de projectproducten beoordelen door middel van kwaliteitsborging (QA) testen. Om ervoor te zorgen dat het team blijft werken aan de doelstellingen van het project, kunnen ze verwachtingen communiceren naar teamleden als ze gebieden vinden waar het team moet verbeteren.

13. Projecten afronden

Een IT-projectmanager voltooit documentatie en levert de voltooide deliverables aan geïnteresseerde partijen, zoals investeerders of klanten, aan het einde van een project. Ze bespreken of het team het project heeft afgerond in overeenstemming met de vereisten en doelen. Om gebieden voor verbetering te identificeren, wordt een post-mortem project uitgevoerd, waarbij het project wordt geëvalueerd en feedback wordt verzameld. Workflows of procedures kunnen worden aangepast voor komende projecten door gebruik te maken van de verzamelde gegevens van een post-mortem.

Dit zijn dus allemaal de rollen en verantwoordelijkheden van een IT-projectmanager. Ze moeten nog veel doen om de projecten succesvol af te ronden. Ze moeten kunnen communiceren met belanghebbenden en teamleden en middelen en budgetten kunnen beheren. Een IT-projectmanager moet ook problemen snel kunnen oplossen en oplossen. Ze moeten weloverwogen beslissingen kunnen nemen en waar nodig corrigerende maatregelen treffen. Ze moeten ook duidelijke richtlijnen kunnen geven en hun team kunnen motiveren om hun doelen te bereiken. Ik hoop dat dit artikel je zal helpen om hun verantwoordelijkheden te begrijpen.

Interessante links:

Definitie van IT-projectmanager.

Hoe word ik een projectmanager?

Plaats een reactie