Vad är Nearshore Outsourcing?

Vad är Nearshore Outsourcing?

Många företag väljer idag att lägga ut arbetet på entreprenad. Nearshore-outsourcing innebär att en organisation rekryterar personal från andra grannländer än hemlandet. Varför tror du att de gör det? Alla företag vill få de bästa tjänsterna till ett rimligt pris. Problemet är att dessa tjänster inte alltid finns tillgängliga i det land där ett företag har sitt säte. Det är anledningen till att de flesta av dem föredrar nearshoring.

Nearshore-outsourcing ger flera fördelar, bland annat lägre kostnader, kulturell anpassning, närhet till arbetsplatsen och liknande tidszoner. Men när du funderar på outsourcingföretag finns det också några saker att vara uppmärksam på. Läs mer om fördelarna och nackdelarna med nearshore-outsourcing i den här artikeln, som kan vara bra att ha i åtanke när du ska avgöra om nearshoring är det bästa alternativet för ditt företag.

Vilka är fördelarna och nackdelarna?

Som tidigare nämnts har företag över hela världen under de senaste åren letat efter nya sätt att minska kostnaderna, öka produktiviteten och skaffa sig konkurrensfördelar. ”Nearshoring”, eller att flytta affärsverksamhet till länder som ligger fysiskt nära hemlandet, är en strategi som blir alltmer populär. I den här artikeln undersöks fördelarna och nackdelarna med nearshoring, bland annat följande.

Fördelar

I det här avsnittet beskrivs några av de många fördelarna med att outsourca programvaruutveckling till nearshore. Även om det finns andra fördelar med detta tillvägagångssätt jämfört med traditionell IT-rekrytering, är dessa de viktigaste som du bör diskutera så snart du börjar fundera på outsourcing av programvara.

  • Närmare geografisk närhet
  • Kostnadsbesparingar
  • Tillgång till en större talangpool
  • Kulturell kompatibilitet

1. Närmare geografisk närhet

Outsourcing till grannländer har fördelen av en liknande tidszon. Med andra ord kommer de två teamen, dvs. det interna och det outsourcade teamet, att befinna sig närmare varandra geografiskt. De kan enkelt samarbeta, kommunicera förändringar och nya krav med varandra och hålla snabba möten när det behövs. Du behöver inte slösa tid på förseningar som beror på skillnader i tidszoner. Eftersom du inte behöver resa fram och tillbaka kan du dessutom spara pengar och resurser.

2. Kostnadsbesparingar

Att anställa en mjukvaruutvecklare i ett grannland kan vara billigare än att anställa utvecklingstalanger inom landet. Nearshore-outsourcing av mjukvaruutveckling kan fortfarande minska företagets kostnader, även om det kanske inte gör lika mycket som offshore-outsourcing. Arbetskraftskostnaderna är vanligtvis lägre i grannländerna än i dyrare regioner som Nordamerika eller Västeuropa.

Därför är nearshoring attraktivt för företag som vill spara in på utvecklingskostnader utan att göra avkall på kvaliteten i arbetet. Dessutom är kostnaden för att resa till dessa grannländer lägre, och de liknande tidszonerna bidrar till den övergripande kostnadseffektiviteten.

3. Tillgång till en större talangpool

En annan fördel är tillgången till en större talangpool än i ditt hemland. Du kan arbeta med högt kvalificerade experter som har erfarenhet av att arbeta med olika kunder och projekt från olika länder. Dessutom kan en nearshore-utvecklare tas ombord snabbt, vilket sparar tid och arbete under deras utbildning. Det blir enklare att hålla flera deadlines och snabbt öka takten när det behövs. Dessutom kan företagen avsevärt öka sin tillgång till ett bredare utbud av utmärkta tjänsteleverantörer och outsourcingpartners.

4. Kulturell kompatibilitet

Kulturella likheter är en fördelaktig faktor när man arbetar tillsammans i ett projekt. Så när du lägger ut arbetet på närliggande partners med liknande kulturer, värderingar och sätt att göra affärer kan teamen kommunicera och förstå lätt och arbeta tillsammans på ett smidigt sätt. Dessa kulturella likheter gör det lättare för dem att komma överens om förväntningar, kommunikationsstilar och projektmål. Detta minskar risken för fel eller missförstånd.

Nackdelar

Företag som outsourcar sina utvecklingsbehov till nearshore-länder kan stöta på följande risker och nackdelar.

  • Kommunikationssvårigheter
  • Problem med kvalitetssäkring
  • Förlitande på tredje part
  • Oväntade utgifter

1. Kommunikationssvårigheter

Att arbeta med team i länder där det inhemska språket eller dialekten skiljer sig åt är en vanlig konsekvens av nearshoring. Även om dessa team talar engelska flytande kan missförstånd uppstå på grund av språkbarriärer. Detta kan leda till missförstånd, felaktiga förväntningar och förseningar i projektgenomförandet. Dessutom kan skillnader i tidszoner hindra kommunikation i realtid och göra det svårare att lösa problem och fatta beslut.

2. Problem med kvalitetssäkring

För varje utvecklingsprojekt är kvalitetssäkring av programvara avgörande. Det finns tillfällen då nearshoring orsakar problem med kvalitetskontrollen. Kulturella skillnader och olika arbetsnormer kan påverka kodkvaliteten. Det kan vara svårt att upprätthålla samma kvalitetskontrollstandard som interna team, vilket kan leda till att buggar och andra problem upptäcks senare i utvecklingscykeln, vilket ökar kostnaderna och försenar projekten.

3. Förlitande på tredje part

Organisationerna måste i hög grad förlita sig på tredje part när de använder sig av nearshore-partners. Och om outsourcingpartnern drabbas av finansiell instabilitet, ledarskapsförändringar eller andra oväntade svårigheter kommer det att äventyra ditt projekt. Det kommer därför att vara svårt att hålla tidsramarna för projektet eller göra övergången till nya leverantörer kostnadseffektiv om en partner plötsligt inte kan uppfylla sina åtaganden.

4. Oväntade utgifter

Oväntade kostnader är en annan nackdel, även om nearshore-outsourcing vid första anblicken kan verka kostnadseffektivt. Det inkluderar kostnader för besök på plats, efterlevnad av lagar och andra författningar, ytterligare projektledningsinsatser osv. Alla dessa kostnader kan ha en betydande inverkan på den totala kostnaden för projektet.

Dessutom kan de också försena projektets tidslinje. Dessa oförutsedda kostnader kan undergräva de uppenbara kostnadsfördelarna med nearshoring. Det är viktigt att planera och hantera dessa kostnader noggrant för att säkerställa ett framgångsrikt projekt.

Så du läser om nearshore-outsourcing, dess fördelar och nackdelar i artikeln. Det kan vara till stor hjälp för dig innan du fattar beslut om nearshoring. Flera faktorer bör beaktas innan du fattar ditt beslut, inklusive ditt företags läge, landets rättssystem och ekonomi samt utvecklarnas utbildning och erfarenhet. Allt som spelar roll är dina affärsmål, den budget du har tillgänglig och hur du planerar att fortsätta arbeta med det team du vill anställa. Så fatta ett välgrundat beslut baserat på artikeln.

Intressanta länkar:

Vad är outsourcing?

För- och nackdelar med nearshore outsourcing

Lämna en kommentar