Vad är tidsuppskattning för mjukvaruutveckling?

Vad är tidsuppskattning för mjukvaruutveckling?

Uppskattning av mjukvaruutveckling är en process där man uppskattar hur lång tid det kommer att ta att slutföra alla uppgifter som är relaterade till mjukvaruutveckling så att produkten kan släppas på marknaden. Projektets komplexitet och omfattning, teamets erfarenhet och hur lätt det är att få tillgång till alla resurser som behövs för att färdigställa produkten är några av de faktorer som påverkar uppskattningen av utvecklingstiden.

Den första uppskattningen av tiden för programvaruutveckling görs i ett tidigt skede av projektet när kraven definieras och förbättras sedan iterativt allteftersom utvecklingen fortskrider. Noggrannheten i uppskattningar förbättras genom att använda historiska data, spika/prototypa komplexa funktioner, bryta ner stora uppgifter, redovisa tid som inte är utvecklingstid, få flera perspektiv och följa upp uppskattningar jämfört med faktiska resultat.

Expertbedömningar, analogisk uppskattning (baserat på liknande projekt), story points, effort breakdown structures, parametriska modeller som COCOMO och expertbedömningar är några av de uppskattningstekniker som ofta används. Det finns inte en idealisk teknik, utan ofta används en kombination av dem. I den här artikeln får du lära dig mer om betydelsen av uppskattning av mjukvaruutveckling och varför det kan vara svårt. Så läs vidare för att lära dig mer.

Vikten av att uppskatta tidsåtgången för mjukvaruutveckling

Det är viktigt att korrekt uppskatta den tid det kommer att ta att slutföra ett projekt, eftersom det kan hjälpa till att identifiera potentiella problem i ett tidigt skede och säkerställa att tid och resurser finns tillgängliga för att slutföra projektet. Dessutom kan en korrekt uppskattning bidra till att skapa förväntningar hos intressenterna, så att de kan planera och budgetera därefter.

Estimering är också till nytta för mjukvaruprojektets ledning och produktion. För att färdigställa programvaran och framgångsrikt slutföra projektet hjälper det till att beräkna de resurser, ansträngningar, kostnader och tid som krävs. Att uppskatta tiden för programvaruutveckling är viktigt av många skäl, bland annat följande:

  • Den främsta fördelen med att göra en uppskattning är att det hjälper dig att förbereda dig för och hantera eventuella osäkerheter som kan uppstå under programvaruutvecklingsprocessen.
  • I nästan varje skede av projektet är det bra om utvecklingsteamet och andra berörda yrkesgrupper fastställer sina slutliga mål och förväntningar.
  • De kan också utföra de flesta uppgifter inom en viss tid.
  • Tidsuppskattning är användbart för att förhindra ”scope creep” och projektkostnader.
  • Det ger transparens och belyser projektets övergripande framsteg, vilket underlättar kommunikation och samarbete mellan utvecklingsteamet och andra tekniska och icke-tekniska team.
  • Viktigast av allt är att det gör det möjligt att distribuera produkten på det planerade lanseringsdatumet.

Detta är tillräckligt många skäl för att mjukvaruutveckling ska misslyckas. Därför bör utvecklingstiden uppskattas exakt. Ett projekts chanser att lyckas ökar med noggrannheten i kalkylen. Det kommer också att bidra till att undvika oväntade förseningar och kostnader. Dessutom bidrar det till att skapa en realistisk tidslinje för projektet.

Anledningar till varför det är svårt att uppskatta utvecklingstiden

Att uppskatta ett projekt anses vara en skrämmande uppgift av många skäl. Projektets komplexitet och de okända variablerna gör det svårt att göra en exakt uppskattning av den tid som krävs för att slutföra det. Tekniska problem kan uppstå, kraven kan ändras och utvecklarnas produktivitet kan variera. Dessutom påverkar utvecklingsteamets erfarenhetsnivå och kompetens hur svårt det är att uppskatta projektet.

Kort sagt är processen komplex eftersom det är svårt att samla alla resurser och räkna ut hur mycket tid varje resurs behöver användas. Även med de bästa planer finns det alltid en hel del okända faktorer när man ska förutse utvecklingstiden. Projektkalkyler är därför inte så exakta som de kan verka och har flera nackdelar. Låt oss gå igenom några skäl till varför det kan vara ineffektivt att uppskatta utvecklingstiden i praktiken.

  • Som du kanske vet är det inte lätt att utveckla programvara. Det finns många förändringssteg, så det kan krävas mycket arbete för att uppskatta hur lång tid ett visst steg kommer att ta.
  • Projekt kan skilja sig från varandra, och även om du har en beräknad utvecklingstid för ett projekt kommer den att ändras beroende på nya funktioner och andra omständigheter. Därför krävs uppskattningar för varje projekt.
  • Det kan vara svårt att uppskatta hur lång tid en programvaruutveckling tar om personalen saknar den kunskap eller de förmågor som krävs för att allt ska bli klart i tid.
  • De resurser som finns tillgängliga kan påverka hur lång tid det tar att slutföra ett projekt. Enkelt uttryckt kan bristen på tillgång till alla nödvändiga resurser tvinga teamet att anställa ytterligare specialister och lägga ner extra timmar, vilket direkt skulle påverka projektets budget och tidsplan.

Utöver alla de utmaningar som tidigare nämnts går det inte att bortse från sannolikheten för tekniska fel. De kan leda till att ditt projekt avstannar. Det kan vara svårare att ta fram en uppskattning för mjukvaruutveckling av flera olika skäl. Det krävs många års erfarenhet av att hantera tidslinjer för projekt eller bara en grundläggande analys av de viktigaste elementen för att fastställa ett lämpligt och exakt tidsuppskattningsfönster.

Att göra en exakt uppskattning av den tid som krävs för programvaruutveckling är avgörande för projektets framgång. När man bestämmer hur lång tid ett mjukvaruprojekt ska ta ska företagets behov alltid komma i första hand. Grunden för att skapa korrekta kostnadsberäkningar är att förstå de funktioner, önskemål och möjligheter som kunden vill ha med i din produktion. Du kan spara massor av tid, pengar och huvudvärk genom att följa dessa riktlinjer när du arbetar med ditt projekt.

Intressanta länkar:

Hur lång tid bör det ta att utveckla en produkt?

Fem steg för att uppskatta utvecklingstiden för programvara

Lämna en kommentar